BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Przetarg


2006-07-13 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż sprzętu i urządzeń medycznych oraz szkolenie użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń


Włocławek 13-07-2006r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
87-800 Włocławek,
ul. Wyszyńskiego 21
tel. (054) 411-62-22, fax (054) 411-62-22
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury do 60 000 euro na:
 
dostawę, montaż sprzętu i urządzeń medycznych oraz szkolenie użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń
 
 
specyfikację można odebrać w siedzibie WOMP we Włocłąwku - sekretariat w godzinach od 8:00 do 14:00 lub pocztą po przesłaniu prośby faxem pod nr 054 411 62 22
 
1.   Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 
      ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
      tel./fax 054 411 62 22
      godziny urzędowania 7:15 - 14:30
 
2.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60tys. EURO.
 
3.   Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (kod CVP 331241000-6).
      
       Część I.
       - Dostawa i dostawa/montaż jeśli wymaga tego dostarczony towar i szkolenie 
          pracowników obsługujących dane urządzenia.:
             - Elektrokardiograf szt. 2, 
             - Akcesoria:
                 - kabel EKG, szt. 2 
                 - wózek medyczny pod aparat EKG, szt. 1
                 - elektrody przedsercowe blaszkowe duże, kpl. 2
                 - elektrody kończynowe klipsowe, kpl. 2
                 - pas piersiowy duży. szt. 2
                 - Przystawka spirometryczna. Szt. 1 
       Część II.
       -  dostawa/montaż jeśli wymaga tego dostarczony towar i szkolenie 
          pracowników obsługujących dane urządzenia: 
             - Spirometr szt. 1 
       Część III.
       -  dostawa/montaż jeśli wymaga tego dostarczony towar i szkolenie pracowników
           obsługujących dane urządzenia.
             - audiometr szt. 1 ,
             - kabina audiometryczna szt. 1.
       Część IV.
        - dostawa, montaż i szkolenie w zakresie obsługi 
              - Stroboskop – szt. 1
              - Tympanometr – szt. 1
              - Lampa czołowa Clara – szt. 2
      Część V 
        - wyposażenie gabinetów lekarskich i zabiegowych.
             - Waga lekarska – szt. 2
             - Negatoskop – szt. 1
             - Kozetka lekarska - szt. 1
             - Kozetka lekarska do EKG – szt. 1
             - Manekin do nauki resuscytacji u dorosłych – szt. 1
             - Stanowisko do pobierania krwi – szt. 1
             - Ciśnieniomierze rtęciowe – szt. 10 
 
4.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177)
 
5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6.   Termin wykonania zamówienia:
      W ciągu 30 dni od podpisania umowy,  termin zapłaty w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru i wystawienia faktury VAT.
 
7.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny        spełniania tych warunków:
      O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się podmioty: 
        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
        b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
            także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
        c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
            zamówienia, 
        d) spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
      Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : 
        a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o 
            zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień 
            Publicznych, 
        b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem 
            prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
            osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
        c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
            prowadzonego postępowania, 
        d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
            w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, 
 
      Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
        a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
            warunków zamówienia,
        b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
            zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
        c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
        d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
            udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
        e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
            podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
        f) wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
           poprawienie omyłki rachunkowej obliczeniu ceny, 
        g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
8.   Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
       do porozumiewania się z wykonawcami. 
      1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami : 
          Magdalena Sztubecka do dnia 4.08.2006r. , Ewa Krawczyńska 
      2. Forma uzyskania informacji – tel/fax 54/411-62-22 
          lub osobiście w siedzibie WOMP ul. Wyszyńskiego 21 – pokój nr 2 (sekretariat)
          od 8.00 do 14.00 .
 
9.   Informacja na temat wadium: 
      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
       Nazwa kryterium   Waga
       Cena                    100 
 
11.  Miejsce i termin składania ofert:
       W siedzibie zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
       ul. Wyszyńskiego 21 87-800 Włocławek - sekretariat 
       do dnia 11.08.2006r. do godz. 10.00 
 
12.  Termin związania ofertą: 
      Okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 


Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
SIWZ 24 grudnia 2013 r. 10:47 245
Zalacznik_3_SIWZ 24 grudnia 2013 r. 10:47 277
Zalacznik_2_SIWZ 24 grudnia 2013 r. 10:47 289
Zalacznik_1_SIWZ 24 grudnia 2013 r. 10:47 259


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
24 grudnia 2013 r. 10:458131


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
24 grudnia 2013 r. 10:45 Dodanie Administrator
Pokaż więcej