2014.09.02 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 2

zawiadomienie - pobierz

_______________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

zawiadomienie - pobierz

_______________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomienie - pobierz

_______________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

SIWZ - pobierz PDF

SIWZ - pobierz DOCX

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

Numer ogłoszenia: 292214 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, faks 54 413 69 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Zadanie 1 Serwer + wyposażenie szafy, Zadanie 2. Sprzęt komputerowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womp.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracji, Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 Serwer + wyposażenie szafy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwer 1 szt, Oprogramowanie systemowe serwera Microsoft OEM Windows Serwer STD 2012 R2 64 bit Polish 1 szt. Oprogramowanie licencje CAL USER 40 szt. Switch 1 szt. Szafa LAN 42U 1 szt. Patchcord 40 szt. Patchpanel 3 szt. Router 1 szt. Listwa zasilająca 1 szt. Zasilacz awaryjny 1 szt. Oprogramowanie Microsoft Windows 7 6 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt komputerowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer biurowy stacjonarny 26 szt. Monitor 26 szt. Drukarka dwustronnie drukująca 9 szt. Drukarka 15 szt. Kserokopiarka (urządzenie wielofunkcyjne) 1 szt. Niszczarka 3 szt. Projektor + ekran 1 szt. Telefon 32 szt. Zasilacz UPS 26 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

powrót

Dodał :

Magdalena Sztubecka

Data dodania :

2 września 2014 r. 19:51

Licznik odsłon :

1530

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

2 września 2014 r. 19:51

Dodanie

Magdalena Sztubecka

2 września 2014 r. 19:53

Edycja

Magdalena Sztubecka

16 września 2014 r. 15:03

Edycja

Magdalena Sztubecka

18 września 2014 r. 14:14

Edycja

Magdalena Sztubecka

23 września 2014 r. 13:56

Edycja

Magdalena Sztubecka