BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Obowiązek informacyjny - RODO


Klauzula Informacyjna dla pacjentów w związku z wprowadzeniem przepisów RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest :

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  z siedzibą  we Włocławku

 ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek .

 

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/i kontaktować się   

 z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem  e-mail  iod@womp.wloclawek.pl  , listownie WOMP ul. Wyszyńskiego 21  87-800 Włocławek  .

Większość danych podaje Pan/i samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne dla  prawidłowego prowadzenia procesu leczenia oraz świadczeń profilaktycznych   i orzeczniczych.

Celem przetwarzania Pana/i danych jest:

 • ustalenie Pana/i tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych  w rejestracji lub gabinecie lekarskim ( art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO w związku z art. 25 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz §   10 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO w związku z art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta);
 •  realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej;
 • (art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
 • kontakt (na podany adres e-mail lub numer telefoniczny) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami); dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust 1 lit c w związku z art. 76 ust 2 ustawy o rachunkowości.

 

Pana/i dane będą przekazywane: innym podmiotom leczniczym współpracującym z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku  w celu zapewnienia ciągłości leczenia; upoważnionym do udostępnienia dokumentacji medycznej ( art. 26 ust 3 ustawy o prawach pacjenta):

 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku  z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 i  Dz.U.2016.2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Pani/a dane nie będą przekazywane poza obszar UE. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu, a przypadku osób narażonych na działanie czynników rakotwórczych przez 40 lat.

Wszelkie dane są przechowywane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do ustalenia Pana/i tożsamości.

Odmowa podania danych będzie automatycznie odmową udzielenia świadczenia .Zgodnie z przepisami o rachunkowości i podatkach podanie danych jest wymagane przepisami prawa .Brak podania danych uniemożliwi wystawienie dokumentów rozliczeniowych (faktury ), brak podania nr telefonu ( podanego dobrowolnie ) będzie skutkował brakiem kontaktu ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (odwołanie wizyty).

Ma Pan/i prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości usunięcia danych w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. Niemniej powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (DZ.U. 2020.849) informujemy, że w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku  wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17,18,20,21 RODO. Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy, aby skontaktował się Pan/i z nami listownie: 87-800 Włocławek  ul. Wyszyńskiego 21 e-mail: iod@womp.wloclawek.pl

Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  00-193 Warszawa
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2013 r. 12:561551


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2013 r. 12:56 Dodanie Administrator
Pokaż więcej