BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Zadania ośrodka


Podstawowym celem WOMP jest realizowanie ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 

Do zadań wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy należy w szczególności:

 1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie;
 3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 6. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 8. prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia  działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy , pielęgniarkę , psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o smp;
 10. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 11. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w 8 , oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy z   terenu objętego działalnością Ośrodka  ;
 12. przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji;
 13. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 14. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 15. ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,  
 16. organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach
 17. wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,
 18. wykonywanie odpłatnych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zlecanych przez pracodawców,
 19. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości,
 20. wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 21. wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ,
 22. wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 23. wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 24. wykonywanie innych zadań zleconych,
 25. orzekanie w zakresie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, rozpatrywane w trybie odwołań od orzeczeń wydanych przez  uprawnionego lekarza.Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2013 r. 12:561551


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2013 r. 12:56 Dodanie Administrator
Pokaż więcej