2012-08-01 Drugi przetarg nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie gruntów o powierzchni 403 m2 z przeznaczeniem na pas zieleni przed parkingiem na czas nieokreślony

Włocławek, 01.08.2012r.

OGŁOSZENIE

 

   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku , ul. Wyszyńskiego 21 ogłasza drugi przetarg nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie gruntów o powierzchni 403 m2  z przeznaczeniem  na pas zieleni przed parkingiem na czas nieokreślony. 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Jest położoną na działkach Nr 21/12 i 21/13 we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 21. 

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za 1m2 dzierżawionego gruntu wynosi 6,00 zł netto plus 23% VAT .

Pisemne oferty z proponowanym miesięcznym czynszem dzierżawnym gruntu należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w terminie do 07.08.2012r. do godz. 11.00 

Oferowany czynsz dzierżawy nie może być mniejszy od kwoty 6,00 zł netto + 23% VAT za 1m2.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8.08.2012r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Ośrodka.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy napisać „Oferta dzierżawa gruntu”.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznała się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto za 1m2 +  23 % VAT .

            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne i zagraniczne oraz cudzoziemcy- po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.

Koszty przystosowania przedmiotu  dzierżawy do działalności gospodarczej ponosi dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie  corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby biorące udział w przetargu obowiązane są zapoznać się ze stanem prawnym przedmiotu dzierżawy – przed przystąpieniem do przetargu.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny.   

powrót

Dodał :

Administrator

Data dodania :

24 grudnia 2013 r. 10:52

Licznik odsłon :

563

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 grudnia 2013 r. 10:52

Dodanie

Administrator