Zadania ośrodka

Podstawowym celem WOMP jest realizowanie ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 

Do zadań wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy należy w szczególności:

 1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie;
 3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 6. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 8. prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia  działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy , pielęgniarkę , psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o smp;
 10. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 11. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w 8 , oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy z   terenu objętego działalnością Ośrodka  ;
 12. przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji;
 13. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 14. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 15. ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,  
 16. organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach
 17. wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,
 18. wykonywanie odpłatnych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zlecanych przez pracodawców,
 19. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości,
 20. wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 21. wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ,
 22. wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 23. wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 24. wykonywanie innych zadań zleconych,
 25. orzekanie w zakresie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, rozpatrywane w trybie odwołań od orzeczeń wydanych przez  uprawnionego lekarza.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

3 grudnia 2013 r. 12:58

Licznik odsłon :

1282

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 grudnia 2013 r. 12:58

Dodanie

Administrator

4 marca 2019 r. 08:09

Edycja

Magdalena Sztubecka