BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Przetarg


2014.06.30 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z UNIEWAŻNIENIEM POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 1 I 3

pobierz

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE - pobierz całość

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem znak sprawy ZP/1/2014, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, mianowicie są to oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Zadanie 1
SAMBA-ANACOM Sp. z o.o. 
Ul. Polna 101
87-800 Włocławek

Zadanie 2                    
MASTERTECH Tomasz Łapiński
Al. Chopina 2/4
87-800 Włocławek


Zadanie 3
PPHU ENTERPRISE Zbigniew Wrotniak
ul.Krótka 3 
42-200 Częstochowa

 

______________________________________________________________________

Pytanie 3

Czy w zadaniu nr 3 pozycja 4 drukarka jaką ma mieć pojemność dodatkowego podajnika na kartki?

Odpowiedź 3

W drukarce występującej w zapytaniu, drugi podajnik ma być podajnikiem min. pojedynczej kartki.

______________________________________________________________________

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści monitor o proporcjach ekranu 5:4 zamiast wymaganych 4:3? Formatu 4:3 już się nie stosuje i nie ma na rynku nowych urządzeń spełniających to wymaganie

Odpowiedź 2

TAK. Zamawiający dopuszcza monitory o proporcjach ekranu 5:4.

______________________________________________________________________

Pytanie 1

Pytanie dotyczy zadania nr 1.

W specyfikacji Zamawiający pisze: „Do wykonawcy należy dostarczenie i montaż szafy serwerowej z podłączeniem wszystkich punktów logicznych (rozszycie na patch panelu) oraz dokonanie pomiarów sieci LAN. Czy Zamawiający ma na myśli rozszycie kabli tylko w zakresie asortymentu zawartego w zadaniu czy wybudowanie sieci logicznej?

Odpowiedź 1

Chodzi wyłącznie o rozszycie kabli na panelach w dostarczanej szafie.

______________________________________________________________________

 

 

OGLOSZENIE - Pobierz PDF

SIWZ - Pobierz PDF

OGLOSZENIE - Pobierz DOCX

SIWZ - Pobierz DOC

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.womp.wloclawek.pl/


WłocławekDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
Numer ogłoszenia: 218508 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, faks 54 413 69 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Zadanie 1 Serwer + wyposażenie szafy, Zadanie 2. System monitoringu, Zadanie 3. Sprzęt komputerowy,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womp.wlocawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracji, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 Serwer+ wyposażenie szafy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Serwer + wyposażenie szafy 1. Serwer Obudowa: Rack 19, 1U Procesor: Min. 1 procesor 4-rdzeniowy 3.10GHz, 8MB cache max. TDP 70W Pamięć: Min. 4 sloty na płycie głównej, Min 32GB DDR3-1600MHz ECC UDIMM Dyski: Min. 4 kieszenie na dyski w obudowie, Min. 2 x 1TB SATA3 (6Gbit s), 7.2krpm, 3.5, Hot Plug Wszystkie dyski twarde w serwerze muszą pochodzić od tego same go producenta i być tego samego modelu Napęd optyczny: DVD-RW SATA Kontroler Raid: SATA z Raid 0,1,10 Karta sieciowa: zintegrowana min. 2 porty 1000Mbit s RJ45 Karta graficzna: zintegrowana port VGA DSUB-15 z tyłu obudowy Zarządzanie: wbudowany interfejs zarządzania serwerem działający niezależnie od systemu operacyjnego, umożliwiający: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty zarządzającej z użyciem protokołu https - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera Zasilanie: zasilacz ATX 350W 220-240V 50 60 Hz o sprawności min. 85% non-Hot Plug, non-Redundant Porty: Min. 2xUSB 2.0 na panelu przednim, Min. 4xUSB 2.0 z tyłu obudowy Min. 1xCOM DB-9 z tyłu obudowy Gwarancja: gwarancja producenta 3 lata w miejscu użytkowania 1 2. Oprogramowanie systemowe serwera Microsoft OEM Windows Serwer STD 2012 R2 64 bit Polish 1 3. Oprogramowanie licencje CAL USER Microsoft OEM Windows Serwer 2012 R2 Cal 1 USER Polish 40 4. Switch 48 port RACK, 1000 Mbit, min. 1 rok gwarancji 1 5. Szafa LAN 42U Stojąca głębokość min 1,2 m z bocznymi prowadnicami i półką 1 6. Patchcord Długość 0,5 m 40 7. Patchpanel 24 x RJ45 (sza szafy) 3 8. Router Wejście WAN RJ45, 4 porty LAN, min. 1 rok gwarancji 1 9. Listwa zasilająca Listwa zasilająca do szafy RACK (min. 5 gniazd zasilających) 1 10. Zasilacz awaryjny Zasilacz awaryjny o mocy min 3kW RACK, gwarancja min. 2 lata, wymagany interfejs komunikacyjny, wymagane oprogramowanie zarządzające 1 Do Wykonawcy należy dostarczenie i montaż szafy serwerowej wraz z podłączeniem wszystkich punktów logicznych (rozszycie na patch panelu) oraz dokonanie pomiarów sieci LAN..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 System monitoringu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2. System monitoringu 1. Rejestrator Ilość kanałów: 16 Rozdzielczość zapisu: 16 @ 1920 x 1080 px, Ilość klatek zapisu: 400 Obsługa dysków: 2 x 4TB System operacyjny: Linux Wbudowany SWITCH POE Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 6 Pełna obsługa ONVIF 2.0 Wyjście HDMI Ethernet 1GB/s Gwarancja - min. 2 lata 1 2. Kamera Rozdzielczość: 1,3 Mpix Ilość strumieni video: 2 Obsługa podczerwieni Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm Ethernet 100Mbit s Szczelność obudowy: IP66 Obudowa wandaloodporna Obsługa PoE Ochrona przepięciowa: 4000V Gwarancja - min. 2 lata 8 3. Kamera Rozdzielczość: 2,0 Mpix Ilość strumieni video: 2 Obsługa podczerwieni Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm Ethernet 100Mbit s Szczelność obudowy: IP66 Obudowa wandaloodporna Obsługa PoE Ochrona przepięciowa: 4000V Gwarancja - min. 2 lata 3 4. Switch Switch 8 port POE Gwarancja - min. 1 rok 1 Do Wykonawcy należy dostarczenie oraz montaż wszelkich niezbędnych elementów systemu (sprzęt, okablowanie, koryta kablowe)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 Sprzęt komputerowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3. Sprzęt komputerowy 1. Komputer biurowy stacjonarny Zainstalowany procesor: min. Intel Core i3 III gen 3240 3.3 GHz System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit (downgrade licencji Microsoft windows 8 Professional PL) Rodzaj pamięci: DDR3 - 1333 Ilość wolnych gniazd pamięci: 1 Pamięć zainstalowana: 4096 MB Maksymalna wielkość pamięci: 16 GB Pojemność dysku: 500 GB Interfejs: Sata III (6 Gb s) Napęd optyczny wbudowany: DVD RW Karta graficzna zintegrowana Karta sieciowa 1 Gb Slot karty graficznej: PCI Express x16 Złącza USB: min. 4 w tym 2 na front panel Klawiatura i mysz w zestawie Typ obudowy: Mini Tower Maksymalna moc zasilacza: 300 W Gwarancja: min 3 lata 34 2. Monitor Format ekranu monitora: 4:3 Przekątna ekranu: min 19 cali Typ panela LCD: TFTTN Technologia podświetlania: LED Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 1024 pikseli Regulowana wysokość Gwarancja - min. 1 rok 34 3. Drukarka dwustronnie drukująca Obszar zastosowań: biurowy Druk w kolorze: NIE Obsługiwane języki drukarki: XPS HP PCL 5e Adobe PostScript Level 3 Epson FX IBM PPR Maks.rozmiar nośnika: A4 Rozdzielczość w pionie: 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi Maksymalna szybkość druku: 47 str min Wydajność: 20000 str/mies Pojemność podajników papieru: 630 szt. Automatyczny duplex: TAK Karta sieciowa: TAK Port USB: TAK Zainstalowana pamięć: 256 MB Gwarancja: 3 lata Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności 18 000 lub 36 000 stron. 11 4. Drukarka Drukarka monochromatyczna A4 Szybkość wydruku w A4: 33 str min. Czas pierwszego wydruku: do 5 sek. Rozdzielczość: 2400 x 600 dpi Języki druku: PCL5e, PCL6, SIDM Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny Złacza: Port USB, Ethernet 10 100 BaseTX, IEEE1284 dwukierunkowe równoległe Pojemność podajnika: 250 arkuszy Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru Gwarancja: 3 lata 16 5. Kserokopiarka (urządenie wielofunkcyjne) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 (drukarka, skaner, kopiarka, fax) Szybkość druku w mono: A4 - 34 str min A3: 17 str min Szybkość druku w kolorze: A4 - 22 str min A3: 12 str min Czas pierwszego wydruku: do 12 sekund Rozdzielczość: 1200 x600 dpi Języki druku: PCL5c, PCL6, PostScript Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi Szybkość skanowania do34 str min Automatyczny podajnik dokumentów wraz z dupleksem na 100 arkuszy Skanowanie do: FTP, http, E-mail, CIFS, pamięć USB Porty: USB, Ethernet 10/100 BaseTX, Port LPT Gwarancja: 3 lata 1 6. Niszczarka Typ - piaskowa Wymagane niszczenie płyt Pojemność podajnika: 20 arkuszy Pojemność kosza: 30 l Maksymalna szerokość: 225 mm Poziom bezpieczeństwa: Din 2 Funkcja rewersu - Tak Autostart - Tak Gwarancja - min. 1 rok 3 7 Projektor + ekran Przeznaczenie projektora: biznesowy Rozdzielczość rzeczywista: 1280 x 800 (WXGA) pikseli Ilość pikseli: 1024000 pikseli Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln Jasność (tryb normalny): 2800 ANSI lumen Kontrast (tryb normalny): 3800:1 Złącza (wejście): HDMI, RS-232, RCA Video, RJ45, Mini DIN 4-pin (S-Video) Złącza (wyjście): D-sub 15 pin Pilot w zestawie: TAK Torba w zestawie: TAK Ekran projekcyjny: Kolor: biały Sposób rozwijania zwijania: elektryczny z pilota Przekątna: 120 cali Wymiary: 244 x 183 cm Sterowanie: pilot bezprzewodowy Gwarancja - min. 1 rok 1 8 Telefon Telefon stacjonarny z identyfikacją numeru dzwoniącego Gwarancja - min. 1 rok 37 UWAGI: Do każdej sztuki sprzętu komputerowego Wykonawca dostarczy, w dniu jego przekazania Zamawiającemu, następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną, Instrukcję użytkowania..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 48.62.00.00-2, 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Magdalena SztubeckaMagdalena SztubeckaMagdalena Sztubecka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 czerwca 2014 r. 18:18199314


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
2 września 2014 r. 19:53 Edycja Magdalena Sztubecka
29 lipca 2014 r. 23:39 Edycja Maria Potęgowska
29 lipca 2014 r. 23:35 Edycja Maria Potęgowska
29 lipca 2014 r. 23:34 Edycja Maria Potęgowska
17 lipca 2014 r. 14:14 Edycja Magdalena Sztubecka
4 lipca 2014 r. 10:03 Edycja Magdalena Sztubecka
4 lipca 2014 r. 09:37 Edycja Magdalena Sztubecka
4 lipca 2014 r. 09:36 Edycja Magdalena Sztubecka
3 lipca 2014 r. 11:45 Edycja Magdalena Sztubecka
2 lipca 2014 r. 14:34 Edycja Magdalena Sztubecka
Pokaż więcej