BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Przetarg


2014.11.13 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku


2014.12.01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

014.12.01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 4,7,10,11 - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

2014.11.26

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

2014.11.21

Pytania do przetargu - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

014.11.20

Pytania do przetargu - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

2014.11.19

Pytania do przetargu - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

2014.11.18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - pobierz

_________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ - pobierz DOC

SIWZ - pobierz PDF

Włocławek: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
Numer ogłoszenia: 374274 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, faks 54 413 69 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wielkością i zakresem został przedstawiony w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.10.00.00-1, 33.12.14.00-8, 38.42.31.00-7, 33.19.00.00-8, 33.18.21.00-1, 33.19.21.60-1, 33.15.60.00-8, 33.14.00.00-3, 39.71.11.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Foldery poglądowe oferowanych produktów b) Oświadczenie o spełnieniu przez przedmiot zamówienia wszystkich wymagań i warunków wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U nr 107, poz. 679 ze zm.), - załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womp.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, sekretariat. ( budynek administracji ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 Elektrokardiograf.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elktrokardiograf - 2 szt. Szczegółowy opis w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 Spirometr.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spirometr - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 Audiometr.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Audiometr - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.14.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4, Aparat do mierzenia ciśnienia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do mierzenia ciśnienia szt. 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.31.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 Lampa czołowa Clara.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa czołowa Clara - 2 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 Rzutnik optotypów LED sterowny pilotem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rzutnik optotypów LED sterowny pilotem - 3 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 Aarat Ambu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Ambu - 1 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin reazliacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 Defibrylator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.21.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9 Nosze medyczne składane w krzesełko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nosze medyczne składane w krzesełko 1 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.60-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10 Aparat krzyżowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat krzyżowy 1 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.60.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11 Miernik czasów reakcji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miernik czasów reakcji 1 szt. Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.60.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Aparat do badania podstawowych funkcji wzroku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do badania podstawowych funkcji wzroku - szt. 1 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13 Tablica okulistyczna Snellena.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tablica okulistyczna Snellena 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14 Chłodziarka skrzyniowa do 300 l.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chłodziarka skrzyniowa do 300 l - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.11.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3 


Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Maria PotęgowskaMaria PotęgowskaMaria Potęgowska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
13 listopada 2014 r. 21:42215410


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2014 r. 12:48 Edycja Magdalena Sztubecka
1 grudnia 2014 r. 20:21 Edycja Magdalena Sztubecka
25 listopada 2014 r. 14:57 Edycja Maria Potęgowska
21 listopada 2014 r. 14:02 Edycja Magdalena Sztubecka
20 listopada 2014 r. 13:20 Edycja Magdalena Sztubecka
19 listopada 2014 r. 13:56 Edycja Magdalena Sztubecka
18 listopada 2014 r. 14:55 Edycja Magdalena Sztubecka
13 listopada 2014 r. 21:44 Edycja Maria Potęgowska
13 listopada 2014 r. 21:44 Edycja Maria Potęgowska
13 listopada 2014 r. 21:42 Dodanie Maria Potęgowska
Pokaż więcej